GIÁO XỨ TÂN PHƯỚC TP.HCM
Giao Xu Tan Phuoc Tp Hcm Giao Xu Tan Phuoc Tp Hcm Giao Xu Tan Phuoc Tp Hcm Giao Xu Tan Phuoc Tp Hcm

Tác phẩm của Hữu Thạo hiện đang được trưng tại giao xứ Tân Phước.